Cho thuê xe 35 chỗ, cho thue xe 35 cho

Cho thuê xe 35 chỗ

Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Hà Nội

Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Hà Nội

Số chỗ: 35
Giá trong tuần: 28.000.000
Giá cuối tuần: 28.000.000
Hà Nội - Huế - Hà Nội

Hà Nội - Huế - Hà Nội

Số chỗ: 35 chỗ
Hà Nội - Huế - Hà Nội
Giá trong tuần: 24.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 25.000.000 VNĐ
Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Mía - Hà Nội

Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Mía - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Mía - Hà Nội
Giá trong tuần: 3.000.0000
Giá cuối tuần: 4.000.000
Lễ hội tại 5 chùa ở Bắc Ninh

Lễ hội tại 5 chùa ở Bắc Ninh

Số chỗ: 35 chỗ
Lễ hội tại 5 chùa ở Bắc Ninh
Giá trong tuần: 3.000.0000 VNĐ
Giá cuối tuần: 4.000.000 VNĐ
Hà Nội - tiễn / đón sân bay

Hà Nội - tiễn / đón sân bay

Số chỗ: 35
Hà Nội - tiễn / đón sân bay
Giá trong tuần: 1.200.000
Giá cuối tuần: 1.500.000
Hà Nội - Hà tây - Hà Nội

Hà Nội - Hà tây - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - Hà tây - Hà Nội
Giá trong tuần: 2.600.000
Giá cuối tuần: 3.500.000
Lế 10 chùa trong nội thành Hn

Lế 10 chùa trong nội thành Hn

Số chỗ: 35
Lế 10 chùa trong nội thành Hn
Giá trong tuần: 2.800.000
Giá cuối tuần: 3.800.000
Hà Nội - Tây Thiên - Hà Nội

Hà Nội - Tây Thiên - Hà Nội

Số chỗ: 35
Giá trong tuần: 2.600.000
Giá cuối tuần: 3.500.000
Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội

Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội
Giá trong tuần: 3.200.000
Giá cuối tuần: 4.000.000
Đón tiễn bến bính

Đón tiễn bến bính

Số chỗ: 35
Đón tiễn bến bính
Giá trong tuần: 3.200.000
Giá cuối tuần: 3.800.000
Hà Nội - Ninh Bình (Tam Cốc - Bích Động) - Hà Nội

Hà Nội - Ninh Bình (Tam Cốc - Bích Động) - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - Ninh Bình (Tam Cốc - Bích Động) - Hà Nội
Giá trong tuần: 3.200.000
Giá cuối tuần: 3.800.000
Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội

Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội
Giá trong tuần: 3.600.000
Giá cuối tuần: 4.200.000
hà Nội - Hải thịnh - Hà Nội

hà Nội - Hải thịnh - Hà Nội

Số chỗ: 35
hà Nội - Hải thịnh - Hà Nội
Giá trong tuần: 7.500.000
Giá cuối tuần: 8.000.000
Hà Nội - Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Đền Đô - Chùa Phật Tích - Đền Bà Chúa Kho - Hà Nội

Hà Nội - Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Đền Đô - Chùa Phật Tích - Đền Bà Chúa Kho - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Đền Đô - Chùa Phật Tích - Đền Bà Chúa Kho - Hà Nội
Giá trong tuần: 3.000.000
Giá cuối tuần: 4.000.000
Hà Nội - Cát bà - HN

Hà Nội - Cát bà - HN

Số chỗ: 35
Hà Nội - Cát bà - HN
Giá trong tuần: 9.000.000
Giá cuối tuần: 11.000.000
Hà Nội - Sầm sơn - hà Nội

Hà Nội - Sầm sơn - hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - Sầm sơn - hà Nội
Giá trong tuần: 7.500.000
Giá cuối tuần: 8.500.000
Hà Nội - Tĩnh Gia - Hải Hòa - Hà Nội

Hà Nội - Tĩnh Gia - Hải Hòa - Hà Nội

Số chỗ: 35
hà nội - tĩnh gia - Hà nội
Giá trong tuần: 7.500.000
Giá cuối tuần: 8.500.000
Hà Nội - thái nguyên - Hà Nội

Hà Nội - thái nguyên - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - thái nguyên - Hà Nội
Giá trong tuần: 2.900.000
Giá cuối tuần: 3.600.000
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội

Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội
Giá trong tuần: 7.000.000
Giá cuối tuần: 8.500.000
Đón tiễn Vân Đồn

Đón tiễn Vân Đồn

Số chỗ: 35
Đón tiễn Vân Đồn
Giá trong tuần: 5.000.000
Giá cuối tuần: 5.500.000
HN - cửa Lò - Quê Bác - Hà Nội

HN - cửa Lò - Quê Bác - Hà Nội

Số chỗ: 35
HN - cửa Lò - Quê Bác - Hà Nội
Giá trong tuần: 9.000.000
Giá cuối tuần: 9.500.000
hà nội - Bãi Lữ - hà Nội

hà nội - Bãi Lữ - hà Nội

Số chỗ: 35
hà nội - Bãi Lữ - hà Nội
Giá trong tuần: 9.000.000
Giá cuối tuần: 9.500.000
Hà Nội - Ninh Trường - Hà Nội

Hà Nội - Ninh Trường - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - Ninh Trường - Hà Nội
Giá trong tuần: 7.500.000
Giá cuối tuần: 8.500.000
Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội

Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội
Giá trong tuần: 11.00.000
Giá cuối tuần: 13.000.000
Hà Nội – Trà cổ - Móng Cái - Hà Nội

Hà Nội – Trà cổ - Móng Cái - Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội – Trà cổ - Móng Cái - –Hà Nội
Giá trong tuần: 13.000.000
Giá cuối tuần: 15.000.000
Hà Nội – Phong Nha Quảng Bình - –Hà Nội

Hà Nội – Phong Nha Quảng Bình - –Hà Nội

Số chỗ: 35
Hà Nội – Phong Nha Quảng Bình - –Hà Nội
Giá trong tuần: 15.000.000
Giá cuối tuần: 17.000.000